Filmografia | Studio Ghibli
Filmografia
1984 NIBARIKI – GH
Hayao Miyazaki
2023
Il ragazzo e l'airone
Goro Miyazaki
2020
Earwig e la strega
Hiromasa Yonebayashi
2014
Quando c'era Marnie
Hayao Miyazaki
2013
Si alza il vento
Goro Miyazaki
2011
La Collina dei Papaveri
Hiromasa Yonebayashi
2010
Arrietty
Hayao Miyazaki
2008
Ponyo sulla scogliera
Goro Miyazaki
2006
I racconti di terramare
Hayao Miyazaki
2004
Il Castello Errante di Howl
Hayao Miyazaki
2001
La città incantata
Hayao Miyazaki
1997
Principessa Mononoke
Yoshifumi Kondō
1995
I sospiri del mio cuore
Isao Takahata
1994
Pom Poko
Hayao Miyazaki
1992
Porco Rosso
Hayao Miyazaki
1989
Kiki - Consegne a domicilio
Hayao Miyazaki
1988
Il mio vicino Totoro
Hayao Miyazaki
1986
Il Castello nel Cielo